fbpx
 

Privacy policy

„Дентален център ЦИЕП-1“ ЕООД („Денталният център“ или „Дружеството“), е предприело всички необходими стъпки, за да осигури законосъобразните събиране и обработка на лични данни на потребителите на Денталния център, съобразно Общия регламент за защита на данните.

Дружеството събира и обработва лични данни на своите клиенти и потребителите на Денталния център за целите на предоставянето на своевременна, качествена и съобразена с добрите медицински практики медицинска помощ, както и за целите на медицинската статистика. Личните данни се обработват, за да се запазят по максимален начин правата на пациентите, като своевременна и качествена дентална помощ, независимо от пол, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище. Личните данни на пациентите се обработват, за да може да се гарантира правото им да бъдат информирани за оралния си статус, диагнозата, характера, етапите и прогнозата на лечението, както и за да могат да приемат или отхвърлят предложените им изследвания  и лечение. Те трябва да бъдат информирани за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение.

Личните данни се обработват и за целите на установяване на изявленията, свързани с дадените информирани съгласия. Пациентите декларират писмено своето  “информирано съгласие” в стандартизиран за целта документ след като им бъде предоставена подробна информация от лекар и медицинска сестра относно естеството на заболяването и рисковете за усложнения или възникване на други, необходимостта от лечение, вида на това лечение и очаквания изход от него, естеството на лечебния метод, очакваните резултати  и възможните усложнения; прилагане на локална анестезия, вида на анестезията, рисковете от нея и средствата за предотвратяването им, рентгенови и други изследвания, възможните варианти за оперативно лечение, оценка на оперативния риск (възраст, пушене, придружаващи заболявания и др.), възможни следоперативни усложнения, очакван изход от лечението и прогноза, гарантиране тайната на заболяването им.

Личните данни на пациентите се обработват, и за да бъдат те запознати с разходите по лечението им.

Лични данни на пациентите се обработват и за да бъдат просветени по отношение на здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранно откриване на заболяванията.

Лични данни на пациентите се обработват за да могат да бъдат информирани за новости в предлагането на дентални услуги, за което от тяхна страна се дава предварително изрично съгласие.

Не се осъществява събиране и обработка на лични данни за цели извън посочените. Личните данни е необходимо да се събират, съгласно изискването на чл. 28 от Закона за здравето, НАРЕДБА № 1 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, както и изискванията на Националния рамков договор.

Дружеството обработва и лични данни, събрани от други лица, в качеството си на обработващ лични данни.

Личните данни, подлежащи на обработка, се събират от самите физически лица, от различни публични и непублични регистри и бази данни, а в случаите на обработка въз основата на договор – от администратора на лични данни.

Личните данни, предоставени с цел сключване и изпълнение на договор се събират и обработват за сроковете, предвидени в нормативните актове.

Отделни категории лични данни могат да се съхраняват и за по-дълъг период при наличие на изрично изискване в нормативен акт. Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват през време на подбора и един месец след приключването му.

Личните данни, обработвани въз основа на договор с администратор, се обработват съобразно уговореното.

Всички лица, чиито данни се събират и/или обработват от „Дентален център ЦИЕП-1“ ЕООД имат право на достъп до своите лични данни, право на тяхното коригиране и изтриване, право на ограничаване на обработването им, право на преносимост на данните и други права, съобразно Общия регламент за защита на личните данни и приложимото българско законодателство. Тези права можете да упражните чрез изявление в свободен текст на имейл адрес: info@osemdental.com.

Пациентите следва да имат предвид, че получените от тях лични данни са в голямата си част “здравна информация”.

Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация. Лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация. Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение, съществува заплаха за здравето или живота на други лица, необходима e при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта, необходима e за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания, необходима e за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване, необходима е за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени, необходима е за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт, необходима е за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Служителите на „Дентален център ЦИЕП – 1“ ЕООД са длъжни да осигурят защита на съхраняваната от тях здравна информация от неправомерен достъп.

Министърът на здравеопазването, разпоредителите с бюджети към него и лечебните заведения, към които по силата на нормативен акт е създаден регистър с национално значение, при и по повод осъществяване на функциите си имат право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства.

Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи. Пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копия от тях. При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.

Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.

За да получите допълнителна информация, можете да се свържете с нас на имейл адрес: info@osemdental.com.