fbpx
 

Общи условия

За предоставяне на дентална медицинска помощ в „Дентален Център ЦИЕП-1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код (ЕИК) 206071084, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Симеон I №12, представлявано от управителя д-р Ивайло Георгиев Радев и прокуриста Костадин Димитров Маршавелски.

Настоящите общи условия („Общи условия“) са приети с решение от 15.02.2021 г. на управителя и на прокуриста, като се отнасят за всички сключени договори с пациенти на „Дентален център ЦИЕП-1“ ЕООД („Денталния център“ или „Изпълнител“).

I. ПРЕДМЕТ

(1) Настоящият документ представлява общи условия или условията за представяне на извънболнична медицинска помощ в „Дентален център ЦИЕП-1“ ЕООД. Те уреждат правилата, по които се развиват правоотношенията между Денталния център и пациентите, правата и задълженията на страните, както и други условия, свързани с изпълняваната дейност по предоставяне на дентална медицинска помощ.

(2) Тези общи условия се отнасят за всички пациенти („Пациент“, „Потребител“) и лица („Клиент“), които посещават Денталния център и те са неразделна част от договора, сключен между „Дентален център ЦИЕП-1“ ЕООД като изпълнител на дентална медицинска помощ и Потребителя, който желае да получи дентална помощ.

II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ХОСТИНГ УСЛУГАТА

(1) „Дентален Център ЦИЕП-1“ ЕООД, или наричано за краткост „Денталният център“, е юридическо лице вписано в агенцията по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 206071084.

(2) Денталният център е със седалище и адрес на управление: със седалище гр. Бургас, ул. Цар Симеон I №12 и е представлявано от управителя д-р Ивайло Георгиева Радев и прокуриста Костадин Димитров Маршавелски.

(3) Като юридическо лице, възникнало по силата на вписването му в Търговския регистър, Денталният център осъществява дейността си чрез своите органи – общо събрание, управител и прокурист.

(4) Можете да се свържете с „Дентален Център ЦИЕП-1“ ЕООД на посочения по-горе адрес, на имейл адрес: info@osemdental.com или на телефон +359 877 821 221.

III. ДЕФИНИЦИИ

(1) „Дентален център“ е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ.

(2) „Медицинска помощ“ представлява система от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти.

(3) „Обхват на медицинска помощ“ са извършваните от Изпълнителя конкретни видове профилактични, диагностични, лечебни, рехабилитационни дейности и услуги („Услуги“) и видовете предоставяни здравни стоки, които се покриват напълно или частично от НЗОК или застрахователите по чл. 83, ал. 1 ЗЗО.

(4) „Информирано съгласие“ е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация от страна на пациента.

(5) „Здравна документация“ са всички форми за регистриране и съхраняване на здравна информация.

(6) „Инвазивни методи“ са диагностични и лечебни инструментални методи, при които чрез нарушаване целостта на кожата и лигавиците или през естествени отвърстия се прониква в човешкото тяло.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

(1) Общите условия на Денталния център обвързват всички Пациенти.

(2) Денталният център си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който той функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.

Измененията и актуализациите влизат в сила и може да се противопоставят на Пациентите от момента, в който са публикувани на сайта на Денталния център. В случай на такава промяна ние ще публикуваме изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(4) Денталният център се задължава да поддържа точността на информацията, представена на Пациентите.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

(1) Пациентът заявява желанието си да ползва дентална медицинска помощ, предоставяна от Денталния център, като за тази цел може да посети на място Денталния център или да се свърже по телефон с регистратурата, за да запази час за дентален преглед.

(2) Преди да постъпи за преглед или консултация Пациентът се задължава да се запознае в цялост с настоящите Общи условия и да ги приеме, както и да приеме политиката за защита на личните данни на Денталния център.

(3) Договорът за предоставяне на дентална медицинска помощ, сключен между Денталния център и Пациента, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки помежду ни.

(4) Веднъж сключен, договорът и Общите условия към него имат силата на закон между страните. Те могат да бъдат изменяни или прекратявани по взаимно съгласие на страните или на основанията, предвидени в договора и Общите условия към него.

VI. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(1) След като се съгласи с Общите условия и политиките за лични данни, Пациентът уговаря среща при Специалист („Специалист“), като си запазва час за преглед или за консултация. Той може да избере всеки един от наличните медицински специалисти, ако в настоящия момент той е достъпен.

(2) Сключва се договор, който има за предмет осъществяването на дентална медицинска помощ.

(3) Пациентът има следните права:

 • Да получи коректно и качествено изпълнение на Услугите от Изпълнителя;
 • Да получи ясна и достъпна информация за здравословното му състояние, описание на целите, естеството и методите на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
 • Да получи ясна и достъпна информация за потенциалните рискове, свързани с предлаганите варианти на лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
 • Да получи всички указания, предписания и др. документи и писмени материали относно лечението;
 • При поискване от негова страна, да бъде информиран за хода на лечението;
 • Да бъде предотвратена болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно;
 • Да се откаже от лечението/услугите във всеки един момент, като заплати дължимото възнаграждение за извършените до момента на прекратяването услуги.

(4) Пациентът е длъжен:

 • Да предоставя вярна и коректна информация относно здравословното си състояние, включително и чрез попълване на Медицинска анамнеза;
 • Да спазва задължителните указания, дадени от Денталния център, в това число и писмените указания за Пациента за поддържане на орална хигиена, указания след канално (ендодонтско) лечение, указания хирургична интервенция или имплантация или други писмени указания, предоставени от Денталния център преди, по време и след предоставяне на Услугите по този договор;
 • Да заплаща своевременно и в пълен размер дължимото възнаграждение на Денталния център за предоставените Услуги съгласно плана за лечение и ценоразписа;
 • Да спазва определения график на лечение;
 • Да уведоми незабавно Денталния център при възникване на проблем, касаещ лечението.

(5) Специалистът има право:

 • Да получи вярна и коректна информация относно Пациента и здравословното му състояние преди започване и по време на лечението;
 • Да преустанови лечението, ако се установи, че му е предоставена невярна информация, имаща значение за правилното провеждане на лечението;
 • Да прекрати без предизвестие договора при неплащане от страна на Пациента на дължимото възнаграждение за завършени Услуги;
 • Да откаже гаранционно обслужване на Пациента, при условие че е налице някое от основанията по чл. 5 от гаранционните условия.

(6) Специалистът е длъжен:

 • Да осигури квалифицирани лекари по дентална медицина, както и други лекари (напр. анестезиолози), когато е необходимо, за извършване на Услугите;
 • Да извърши първичен преглед на Пациента и да изиска от Пациента информация, която е релевантна за предоставяне на Услугите и провеждане на лечение;
 • Да изготви и представи на Пациента подробен план за лечение;
 • Да извърши денталните Услуги съгласно плана за лечение;
 • Да води медицинска карта (картон/амбулаторен дневник), в която се съдържа цялата документация и информация за лечението на Пациента;
 • Да предостави на Пациента изискуемата по Закона за здравето информация във връзка с предоставяне от Пациента на информирано съгласие за провежданото дентално лечение;
 • Да предостави на Пациента указания за правилата, които Пациентът трябва да спазва по време и след извършване на Услугите;
 • Да осигури всички материали и консумативи за предоставяне на Услугите;
 • Да прилага при извършване на услугите съвременните методи за диагностика, профилактика, лечение и възстановяване на Пациента;
 • Да извършва Услугите в съответствие с изискванията на закона и добрите медицински практики;
 • Да осигури гаранционно обслужване на Пациента в съответствие с гаранционните условия на Денталния център.

(7) За да получи съответната консултация, той следва да заплати цената й. Това става предварително или след извършването на прегледа/консултацията в Денталния център.

(8) Цените за услугите, предоставяни от Изпълнителя по този Договор, са посочени в Плана за лечение, както и в Ценоразписа на Денталния център.

(9) За всички дейности, невключени в Плана за лечение, се заплаща възнаграждение съгласно Ценоразписа.

(10) Всяка услуга и процедура се заплаща непосредствено след извършването й, в края на съответното посещение на Пациента в Денталния център.

(11) Денталният център се задължава да издаде, при поискване, фактура на пациента в срок от 7 работни дни след заплащане на предоставената дентална медицинска помощ.

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Денталният център има право да използва подизпълнители (включително други медицински специалисти, които са в граждански правоотношения с Денталния център) за изпълнението на задълженията си по договора за предоставяне на дентална медицинска помощ, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Пациента за това.

VIII. КОНСУЛТАЦИЯ, ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ

(1) След като запази предварително час Пациентът се явява на преглед при Специалиста, който извършва цялостна оценка на денталното му състояние и проблемa, който следва да се разреши. Изработва се индивидуален план за лечение, отговарящ на необходимата и достатъчна дентална медицинска помощ.

(2) Денталните услуги са описани подробно и се предоставят съгласно план за лечение, изработен от Специалиста, след обстойно изследване и диагностициране на Пациента, проведено преди подписването на договора и настоящите Общи условия, които са неразделна част от него. Планът за лечение включва предвидените манипулации, цените за отделните услуги и общия размер на възнаграждението, дължимо от Пациента.

(3) Пациентът се запознава със съдържанието на плана за лечение и го одобрява.

(4) Планът за лечение е неделима част от сключения договор и Общите условия към него.

(5) Страните се съгласяват, че в хода на предоставяне на денталните услуги е възможно да възникне необходимост от допълнителни манипулации и процедури, които не са изрично посочени в плана за лечение. За такива манипулации и процедури Пациентът ще даде устно своето съгласие за извършването им в хода на лечението.

(6) Денталните услуги се предоставят от Денталния център при гаранционни условия, посочени в отделен документ, издаден от Денталния център и предоставен на Пациента. Гаранционните условия са неделима част от него.

(7) Пациентът е запознат с процедурите, приложими от Денталния център при лечение на пациенти, като същият потвърждава, че е получил информационен лист.

(8) Денталните услуги по договора се предоставят при съобразяване с информация и лични данни, предоставени от Пациента чрез попълване на медицинска анамнеза преди предоставяне на услугите. Личните данни, предоставени от Пациента, са обект на лекарска тайна и не подлежат на разкриване на трети лица, а служат само за контролиране на здравословното състояние на Пациента по време на лечението.

(9) Денталните Услуги се предоставят въз основа на предоставено от Пациента Информирано съгласие по смисъла на чл. 87 и следващите от Закона за здравето. Информираното съгласие е изразено писмено от Пациента въз основа на информация, предоставена от Денталния център в съответствие с изискванията на Закона за здравето, и се съхранява от Денталния център, като част от медицинската карта на Пациента.

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(1) Пациентът се съгласява с това, че предоставя свои лични или други данни на Денталния център, като те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

(2) За връзка с Пациента, включително осъществяване на резервираните часове за преглед или консултация.

(3) Изпращане на търговски съобщения, периодични уведомления по имейл, чрез SMS или чрез системни съобщения.

(4) Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

(5) С предоставянето на своите данни на Денталния център (включително електронен адрес) Пациентът дава изричното си съгласие с него да се свързват лица, представители на Денталния център или трети лица, държавните институции и дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Денталния център може да разработи общи програми за офериране на Услугите му и др.

(6) Денталният център защитава поверителността между Пациент и Специалист по отношение на защитената (чувствителна) здравна информация, съгласно българското законодателство и при спазването му.

X. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

(1) Общите цени на предоставяната дентална медицинска помощ ще бъдат обявени на място в Денталния център. Те са крайни и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Пациентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата на регистратурата на Денталния център в съответствие с действащото българско законодателство. Денталният център се задължава след получаване на данните, да издаде надлежен документ за извършената консултация.

(3) Методите на плащане са два – чрез плащане в брой или чрез ПОС терминал на регистратурата на Денталния център.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ

(1) Всеки Пациент може да се откаже да ползва услугите на Денталния център, като заплати само цената на предоставената до този момент дентална медицинска помощ, както и закупените материали, медицински изделия и пособия.

(2) Отказът се декларира писмено на регистратурата на Денталния център.

XII. ОТГОВОРНОСТ

(1) Денталният център не носи отговорност за вреди, причинени от неспазване на предписаното лечение или на изричните на Специалиста и Пациента.

(2) Всякакви евентуални възражения (напр. за неизпълнение, за частично изпълнение, за некачествено изпълнение и др.) на предоставената медицинска помощ от страна на Пациента към Специалиста се предоставят писмено на регистратурата на Денталния център.

(3) След обсъждане на казуса от лекарите и съгласуването му с главния лекар се взема решение за разрешаване на възникналия спор, като е възможно да се възстанови платената сума от Пациента.

(4) За качеството на денталните изделия и материали отговаря доставчикът им, дистрибутор или вносител, с който Денталният център е сключил договор.

(5) Денталният център не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Пациента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Специалиста.

(6) За вреди, причинени при или по повод на предоставяната дентална помощ отговаря застрахователното дружество, с което Специалистът е сключил професионална застраховка. В такъв случай Денталният център съдейства на пациента да получи информация за застрахователното дружество, което покрива професионалната застраховка на Специалиста, така че Пациентът да може да потърси правата си направо пред застрахователя.

XIII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите.

Приемайки настоящите Общи условия, Вие заявявате, че сте се запознали и се съгласявате с политиката за обработка и съхранение на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – относно защита на личните данни.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(1) Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато или преодоляно. Същото важи и за настъпването на случайно събитие.

(2) Ако в срок от 7 (седем) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

XV. ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

(1) Чрез подписване на настоящите Общи условия, неразделна част от договора между Денталния център и Пациента и последният потвърждава, че е съгласни да получавате консултации от избрания от него Специалист.

(2) Предметът на консултацията се определя от Пациента, а използваните методи, препоръките, предписаното лечение и всички други отношения ще бъдат извършвани по преценка на Специалиста, съобразно неговите знания, опит и професионална квалификация.

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

(1) Приложимо към настоящия договор е българското законодателство.

(2) Приемайки настоящите общи условия, Пациентът разбира и се съгласява, че Денталният център може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на договора, на друго дружество или трето лице, като предварително го уведоми.

(3) Евентуалните спорове, възникнали между Денталния център и Пациента, ще се разрешат по взаимно съгласие на страните или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

(4) Договорите, сключени между Пациент и Специалист или Денталния център се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

След като се запознах и разбрах предоставената по-горе информация и разбирам рисковете и ползите от приемането на тези Общи Условия за ползване, давам своето информирано съгласие.

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ

Всички права запазени 2023 | Дентални центрове О.СЕМ